วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ฐานข้อมูล E-JOURNAL


ฐานข้อมูล E-JOURNAL

วารสารพยาบาล (Nursing Journal)
รามาธิบดีพยาบาลสาร http://thailand.digitaljournals.org/index.php/RNJ/issue/archive
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ http://thailand.digitaljournals.org/index.php/JNHS/issue/archive
วารสารพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.nurs.chula.ac.th/research/nursingjournal.html
วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล http://thailand.digitaljournals.org/index.php/JNS/issue/archive
วารสารสภาการพยาบาล http://www.tnc.or.th/e-journal/e-journal-list.html
วารสารวิจัยทางการพยาบาล http://thailand.digitaljournals.org/index.php/TJNR
APORIA THE NURSING JOURNAL http://www.oa.uottawa.ca/journals/aporia/

วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ (Health Science and Medicine Journal)
จดหมายเหตุทางการแพทย์ http://www.mat.or.th/journal/index.php
จุลสารสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย http://www.gastrothai.net/journal.php
จุฬาลงกรณ์เวชสาร  http://journal.research.chula.ac.th/journal_ChulalongkornMedicalJournal/all.php
เชียงใหม่ทันตแพทย์สาร http://thailand.digitaljournals.org/index.php/CMDJ/issue/archive
เชียงใหม่เวชสาร http://www.med.cmu.ac.th/secret/edserv/journal/
เชียงใหม่สัตวแพทยสาร http://thailand.digitaljournals.org/index.php/CMVMJ/issue/archive
ธรรมศาสตร์เวชสาร http://thailand.digitaljournals.org/index.php/TMJ/issue/archive
พุทธชินราชเวชสาร http://thailand.digitaljournals.org/index.php/BMJ/issue/archive
แพทย์สารทหารอากาศ http://thailand.digitaljournals.org/index.php/RTAMG/issue/archive
ฐานข้อมูลสุขภาพ http://www.doctor.or.th/
วารสารกรมการแพทย์ http://www.dms.moph.go.th/dmsweb/journal/jourlink.htm
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ http://www.dmsc.moph.go.th/net/jms/
วารสารการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ http://www.moph.go.th/ops/hrdj/
วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก http://thailand.digitaljournals.org/index.php/JTTAM/issue/archive
วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์http://thailand.digitaljournals.org/index.php/MJSSB/issue/archive
วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ http://thailand.digitaljournals.org/index.php/JMHS/issue/archive
วารสารจักษุเวชสาร (Thai Journal of Ophthalmology) http://www.rcopt.org/content-journal1.html
วารสารจุฬาอายุรศาสตร์ http://www.cumedicine.org/present/main_medjournal.php
วารสารทันตแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://journal.research.chula.ac.th/journal_DentalMedicine/all.php
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด http://thailand.digitaljournals.org/index.php/JMTPT/issue/archive
วารสารนิติเวชศาสตร์ http://www.forensicchula.net/FMJ/home/home.php
วารสารพิษวิทยา http://thailand.digitaljournals.org/index.php/TJT/issue/archive
วารสารเภสัชศาสตร์อีสานhttp://thailand.digitaljournals.org/index.php/IJPS/issue/archive
วารสารเภสัชกรรม โรงพยาบาล http://www.thaihp.org/extend.php?option=document_list&c=1&layout=0
วารสารมะเร็งวิวัฒน์http://thailand.digitaljournals.org/index.php/JTSTRO/issue/archive
วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัวhttp://www.thaiichr.org/pcfm
วารสารราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยhttp://thailand.digitaljournals.org/index.php/JRCOST/issue/archive
วารสารโรคข้อและรูมาติสซั่ม http://www.thairheumatology.org/list_magazine.php
วารสารโรคติดต่อนำโดยแมลง http://thailand.digitaljournals.org/index.php/JVBD/issue/archive
วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ http://thailand.digitaljournals.org/index.php/JCPH/issue/archive
วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม http://thailand.digitaljournals.org/index.php/MHJ/issue/archive
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต  http://www.tsh.or.th/journal1.php
วารสารวัณโรค โรคทรวงอก และเวชบำบัดวิกฤต  http://www.thaichest.org/atat3/
วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://journal.research.chula.ac.th/journal_MedicalScienceResearch/all.php
วารสารวิชาการสาธารณสุข http://www.eric.chula.ac.th/journal/jer/
วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา http://thailand.digitaljournals.org/index.php/PHJBU/issue/archive
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ http://thailand.digitaljournals.org/index.php/JPH/issue/archive
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย http://www.dmh.go.th/journal/
วารสารศัลยศาสตร์จุฬา http://161.200.96.199/fulltext/ChulaSurgProcV1-10/index.htm
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลปกเกล้า(วพปก) http://library.md.chula.ac.th/e-jnal/JPMC.htm
วารสารสถาบันธัญญารักษ์ http://www.thanyarak.go.th/thai/index.php?option=com_content&task=section&id=6&Itemid=52
วารสารโรงพยาบาลสวนปรุง http://www.suanprung.go.th/journal/bulletin.php
วารสารฟิสิกส์ไทย http://www.thps.org/journal.html
วารสารหมออนามัย http://www.moph.go.th/ops/doctor/
วารสารอายุรศาสตร์อีสาน http://std.kku.ac.th/4730204885/I-San/main.htm
วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา http://thailand.digitaljournals.org/index.php/JTMP/issue/archive
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ http://thailand.digitaljournals.org/index.php/JDAT/issue/archive
วิทยาสารทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น http://thailand.digitaljournals.org/index.php/KKUDJ/issue/archive
เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร http://www.rehabmed.or.th/royal/rc_thai/journal_new.php
เวชชสารสัตวแพทย์ http://www.vet.chula.ac.th/~tjvm/
ศรีนครินทร์เวชสาร http://thailand.digitaljournals.org/index.php/SMJ/issue/archive
สงขลานครินทร์เวชสาร http://medinfo.psu.ac.th/smj2/smj.htm
African Journal of Health Sciences  http://www.bioline.org.br/toc?id=jh
Brazilian Journal of Oral Sciences http://www.bioline.org.br/toc?id=os
European Journal of General Medicine  http://www.bioline.org.br/toc?id=gm
East and Central African Journal of Surgery http://www.bioline.org.br/js
Harvard-MIT Division of Health Sciences and Technology http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/7889
Indian Journal of Cancer   http://www.bioline.org.br/toc?id=cn
Indian Journal of Critical Care Medicine  http://www.bioline.org.br/toc?id=cm
Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology http://www.bioline.org.br/toc?id=dv
Indian Journal of Human Genetics http://www.bioline.org.br/toc?id=hg
Indian Journal of Medical Microbiology http://www.bioline.org.br/toc?id=mb
Indian Journal of Medical Sciences http://www.bioline.org.br/toc?id=ms
Indian Journal of Occupational and Environmental Medicine http://www.bioline.org.br/toc?id=oe
Indian Journal of Pharmacology http://www.bioline.org.br/toc?id=ph
Indian Journal of Plastic Surgery http://www.bioline.org.br/toc?id=pl
International Journal of Environment Science and Technology http://www.bioline.org.br/toc?id=st
Iranian Journal of Environmental Health, Science and Engineering  http://www.bioline.org.br/toc?id=se
Iranian Journal of Pediatrics http://www.bioline.org.br/toc?id=pe
Journal of Cancer Research and Therapeutics http://www.bioline.org.br/toc?id=cr
Journal of Indian Association of Pediatric Surgeons http://www.bioline.org.br/toc?id=ip
Journal of Minimal Access Surgery http://www.bioline.org.br/toc?id=ma
Journal of Postgraduate Medicine  http://www.bioline.org.br/toc?id=jp
Journal of Physiological  and Biomedical Sciences  http://www.j-pbs.org/index.php/online-issues
Middle East Fertility Society Journal http://www.bioline.org.br/mf
Revista Colombia Médica  http://www.bioline.org.br/toc?id=rc
Thai Journal of Genetics http://gst.sci.ku.ac.th/
Thai Journal of Gastroenterology http://www.thaigastro.com/

วารสารอื่นๆ(Other Journal)
จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ http://journal.research.chula.ac.th/journal_BusinessResearch/all.php
ฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารประเทศไทย  โดย สวทช.  http://www.journallink.or.th/
ฐานข้อมูลบริการบทความฉบับเต็ม สาขาแพทยศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี http://www.journallink.or.th/thaidb.asp
ประชาคมวิจัย จดหมายข่าวราย 2 เดือน http://rescom.trf.or.th/keydefault.aspx
รัฐประศาสนศาสตร์ http://library1.nida.ac.th/ejournds/ndgetdetail.asp?name=tjpa
วารสารคณิตศาสตร์ไทยTHAI JOURNAL of MATHEMATICS http://math.science.cmu.ac.th/thaijournal/
วารสารครุศาสตร์ http://journal.research.chula.ac.th/JEducation/all.php
วารสารนิเทศศาสตร์ http://journal.research.chula.ac.th/journal_MassCommunication/all.php
วารสารบริหารธุรกิจ http://www.journal.tbs.tu.ac.th/
วารสารประชากรศาสตร์ http://www.cps.chula.ac.th/pop_info_2551/tha/pic_th_pub_journa.html
วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบัง http://www.kmitl.ac.th/jkmitl/
วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ http://library2.nida.ac.th/NJmain.html
วารสารพฤกษศาสตร์ไทย http://www.qsbg.or.th/bot/
วารสารภาษาและภาษาศาสตร์http://arts.tu.ac.th/tuart/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=17&Itemid=22&lang=en
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ http://thailand.digitaljournals.org/index.php/JHSS/issue/archive
วารสาร มฉก.วิชาการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ http://journal.hcu.ac.th/
วารสารศิลปศาสตร์ http://www.tu.ac.th/resource/publish/journal_liberalarts/
วารสารสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ http://journal.research.chula.ac.th/journal_Architect/all.php
วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย Journal of Wildlife in Thailand (JWT) http://jwt.thaiwildlife.org/home/about-jwt.html
วารสารสังคมศาสตร์ http://library.md.chula.ac.th/e-jnal/thaij.htm
วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง http://www.plurality.net/index.php?fileName=journal/index.html
วารสารสิ่งแวดล้อม http://journal.research.chula.ac.th/journal_Environmental/all.php
วารสารโลหะ วัสดุ และแร่ http://journal.research.chula.ac.th/journal_MetallurgyMaterials/all.php
วารสารวิชาชีพบัญชี http://www.journal.tbs.tu.ac.th/
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ http://202.28.17.32/
วารสารวิจัยและวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา http://erm.buu.ac.th/jn/jn-main.htm
วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ http://journal.research.chula.ac.th/journal_thairesearch/all.php
วารสารวิจัยสภาวะแวดล้อม http://www.eric.chula.ac.th/journal/jer/
วารสารวิจัยสังคม http://journal.research.chula.ac.th/journal_socialresearch/all.php
วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ http://thailand.digitaljournals.org/index.php/JRCRDPD/issue/archive
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม http://thailand.digitaljournals.org/index.php/JSTMU/issue/archive
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา http://thailand.digitaljournals.org/index.php/JSSH/issue/archive
วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ http://journal.research.chula.ac.th/journal_ScienceSport/all.php
วารสารวิธีวิทยาการวิจัย http://journal.research.chula.ac.th/Journal_OfResearchMethodology/all.php
วิทยานิพนธ์ไทย โดย สวทช.   http://thesis.stks.or.th/
เอเชียปริทัศน์ http://journal.research.chula.ac.th/journal_Asia/all.php
Asian Journal of Energy & Environment (AJEE) http://www.jgsee.kmutt.ac.th/jgsee1/outreach/ajee_contents.php
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention http://www.apocp.org/
ThaiLis โดย สกอ.   http://dcms.thailis.or.th/dcms/basic.php
THAI JOURNAL of AGRICULTURE SCIENCE  http://www.thaiagj.org/
Thai Journal online http://www.tci-thaijo.org/

นิตยสาร
นิตยสาร YOGA JOURNAL http://www.yogajournalthailand.com/main/

ลิงค์สถาบันวิจัย
ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง http://www.plurality.net/index.php?fileName=journal/index.html
สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน http://www.thaiichr.org/
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน http://www.aihd.mahidol.ac.th/
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.) http://www.hsri.or.th/
สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ภาคใต้ http://www.gotoknow.org/blogs/books/view/ichrsouth